GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 

Size ait verilerin güvenliğinin sizin için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bakımdan verilerinizin güvenle korunması ve gizliliğinin sağlanması bizim için de çok önemlidir. Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden AKM İnteraktif Eğitim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret LTD. ŞTİ.   (bundan sonra AKM İnteraktif” ya da biz” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinize ve diğer gizli bilgilerinize saygı göstermeyi ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için tüm makul önlemleri almayı ve yasaların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini sunmayı taahhüt etmekteyiz.

AKM İnteraktif Gizlilik Politikası, bu nedenle size ait verilerin AKM İnteraktif tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde kullanılacağı ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır.

          İşbu Gizlilik Politikası yalnızca
https://www.mebcanli.com  (Bundan sonra Site” ya da İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) alan adı üzerinden verilen hizmetleri kapsar. İnternet sitemiz aracılığı ile AKM İnteraktif tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi halinde bu veriler Gizlilik Politikamıza uygun olarak kullanılacaktır.

       SİTEYİ
KULLANMANIZ, GİZLİLİK POLİTİKASI VE İLGİLİ KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

       İnternet sitemizi her ziyaret edişinizde Gizlilik Politikamızı g
örüntülemenizi tavsiye ederiz. Zira, işbu Gizlilik Politikası, zaman zaman herhangi bir sebepten dolayı AKM İnteraktif tarafından güncellenebilir. İnternet sitemizi kullanmakla, Gizlilik Politikamızın en son sürümünü okumuş, değişen şartlarını da kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikler, Site üzerinde yayımlandığı anda, kendiliğinden yürürlüğe girecektir. Güncellenmiş her yeni sürüm, hali hazırda toplanmış bilgiler için de hüküm ifade eder.

Gizlilik Politikası’nda gerçekleştirilecek her türlü gü
ncelleme https://www.mebcanli.com ana sayfasında, gizlilik bildirimi sayfasında ve uygun görülen başka yerlerde yayımlanacak olup kişisel bilgilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı ya da paylaşıldığı konusunda bilgi sahibi olmanız sağlanacaktır.

Verilerinizin ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Veri, yorumlamak ve sunmak amacı ile toplanmış, çözümlenmiş yaş, boy, ağırlık gibi sayısal ve marka, kanal adı, ü
lke, şehir gibi kategorik tüm gerçeklere ilişkin bilgilerdir. Veriler, kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel veri, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, IP adresi gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu tür verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’na ilaveten, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
na tam anlamıyla uyumlu bir biçimde işlenecektir. İşbu Gizlilik Politikası ile ilgili yasal mevzuat arasında bir çelişki olması durumunda, yasal mevzuat geçerli olacaktır.

AKM İnteraktif ve anlaşmalı hizmet sağ
layıcılarımız; verilerinizi, iş başvurularınızı değerlendirebilmek, iletilerinize konu şikayet, soru ve görüşlerinizi araştırabilmek ve cevaplayabilmek, ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun çalışmaları yapmak, talepleriniz doğrultusunda tekliflerimizi iletebilmek, size daha iyi hizmet sunabilmek, internet sayfamızın kullanımını kolaylaştırabilmek, tarafınızla reklam ve pazarlama çalışmaları paylaşmak, fikirlerinize başvurmak, tarafınıza özel kampanya, ürün, hizmet veya teklif geliştirmek gibi amaçlarla kullanmaktadır.

Sitedeki bazı b
ölümler, belirli kişisel verilerinizi paylaşmanızı zorunlu kılabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verilerinizi yalnızca ilgili bölümdeki hizmet ve faaliyetin ifa edilebilmesi amacıyla vermeniz gerekebilir. Kişisel verilerinizi bu gibi durumlarda tarafımız ile paylaşmak tamamen sizin inisiyatifinizde olup, paylaşmamayı tercih etmeniz halinde ilgili hizmet veya faaliyetlerimizden yararlanamayabilirsiniz.

AKM İnteraktif, sizin kendi isteğiniz ile paylaşmış ve iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi ve ayrıca yasal mevzuat kapsamında işlenme şartlarının bulunması durumunda genel ilkelere uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

            Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

            Kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanunun 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
            - Yeterli korumanın bulunması,
            - Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye
deki ve ilgili yabancı  ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve (bb) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;

- Türkiyenin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
- Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,
- Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,
-Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,
- Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri,
değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.

 

Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiyenin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.


Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 6698 Sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.AKM İnteraktif, kişisel verileriniz kapsamında:

·         İletişim Bölümü’nde ad, soyad, e-mail, telefon ve mesaj;

·         İş Başvurusu Bölümü’nde ad, soyad, e-mail, telefon, cvnize ilişkin kişisel verileri;

·         İlgili bölümlerde yer alan hizmet ve faaliyetler kapsamında sizinle ilgili çeşitli araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz verilerinizi;

·         Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi;

·         Adres ve ürün sipariş bilgilerinizi;

·         Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi toplayabilir, kullanabilir, işleyebilir; çalışanlarımıza, anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımıza, yetkili satıcılarımıza, faaliyetlerimizi sürdürmekte bize yardımcı olan tedarikçilere ve iştirakçilere, yetkili idari kuruluşlara ve yasal zorunluluklar doğrultusunda diğer ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabiliriz.

AKM İnteraktif, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesine uygun olarak,

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

·         Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

·         İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde, izninizi almaksızın, özel nitelikli olmayan tüm kişisel verilerinizi işleyebilecektir.


   Özel nitelikli kişisel verileriniz ise (kişilerin ırkı, etnik k
ökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) ancak kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmaktadır.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin
özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecek, bu hallerin dışında ise sizin açık rızanız olmaksızın işlenmeyecektir.

AKM İnteraktif, kişisel verilerinizi, her hal ve şartta, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak; doğru ve gerektiğinde güncel olmak; belirli, açık ve meşru amaçlar iç
in işlenmek; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek şartıyla işleyecektir.

    Kişisel verilerinizin, AKM İnteraktif tarafından işlenmesine ilişkin, kişisel verilerinizin toplandığı her bir alan için ve ayrıca Sitede kullanılan çerezler için ayrı ayrı aydınlatma metinleri hazırladık. İşbu aydınlatma metinlerine, ilgili bölümlerden ulaşabileceğiniz gibi, AKM İnteraktif Aydınlatma Metni ve  Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni köprüleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrı
ca, aşağıda belirtilen yöntemlerle de kişisel verilerinizi toplayabiliriz:

·         Site sunucusu, internet protokolü (IP) adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili, uygulamaya giriş tarihi ve zamanı gibi uygulamadaki kullanıcı hareketlerinin tarafımızdan takip edilmesine ve eğilimlerin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgileri otomatik olarak toplar.

·         Cihazınıza, Siteye erişiminizi kolaylaştırmak ve çevrimiçi deneyimlerinizi kişiselleştirmek için bir ya da daha fazla çerez (tanımlama bilgileri) atanabilir (gönderilebilir). Site, “çerezleri” Siteyi ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda girdiğiniz kimi bilgileri dikkatle izleyebilmek için kullanır. “Çerezler” kayıt tutma amacıyla bilgisayarınızda bulunan, kayıtların tutulabilmesini ve bu sayede sizin Site tarafından belirlenebilmenizi sağlayan çok küçük dosyalardır. Site ayrıca, kullanıcılara ilgi alanlarına özel yeni içerikleri ve bilgileri sunmak için de çerezleri kullanır. Çerezler, birçok internet sitesinde yaygın olarak kullanılır ve kullanıcıların kişisel bilgilerine bağlı değildir. Eğer tarayıcınızın ayarları tüm çerezleri reddetmeye programlandıysa Site düzgün olarak çalışmayabilir. Çerezlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

·         AKM İnteraktif veya onun reklam ve pazarlama stratejilerini belirleyen danışmanları ile ifa yardımcıları gibi 3. kişiler, Siteyi kullanımınızı izleyen, sunduğumuz hizmetleri ve yayınladığımız reklamları özelleştirme imkânı sağlayan bilgileri toplayan piksel etiketleri (web beacons) gibi standart internet araçları kullanabilir. Piksel etiketleri (clear gifs”, ““web işaretleri”” ya da web bugs” olarak da bilinir) kendine özgü tanıtıcı işareti olan, çerezlerle benzer işleve sahip, internet kullanıcılarının çevrimiçi hareketlerini izlemek ya da çerezlere erişim için kullanılan küçücük şekillerdir. Kullanıcının sabit diskine kaydedilen çerezlerin aksine piksel etiketleri, internet sitesi ya da e-posta içine görülmez şekilde yerleştirilmiştir ve yaklaşık olarak bu cümlenin sonundaki nokta boyutundadır. Piksel etiketleri bazı siteleri ziyaret eden kullanıcıları saymak ve kullanım şekillerini anlamak için çerezlerin teslim edilmesinde ya da çerezlerle iletişim kurulmasında kullanılabilir. Site, piksel etiketlerini tanıtım içerikli (ya da diğer konulardaki) e-postaları ya da bültenleri gönderirken bu mesajların açılıp açılmadığını ve üzerlerinde işlem yapılıp yapılmadığını anlamak için de kullanabilir. Ayrıca http://www.mebcanli.com/ sitesine başka bir internet sitesinde gördüğünüz reklam aracılığıyla geldiyseniz, Site isimsiz bir kimlik numarası alacaktır.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

AKM İnteraktif;
 verilen hizmetlerin tam ve eksiksiz sunulabilmesi, daha da iyileştirilmesi, yeni hizmetler sunabilmek gibi amaçların yanı sıra Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ile 6. Maddenin 3. Fıkrası’nda belirtilen şartların varlığı halinde de işlenecektir.

AKM İnteraktif, kişisel verilerinizi:

·         İletişim Bölümü’nde ad, soyad, e-mail, telefon ve mesaj;

·         İş Başvurusu Bölümü’nde ad, soyad, e-mail, telefon, cvnizi;

·         Talepleriniz doğrultusunda size özel satış teklifleri ve hizmetleri hazırlayabilmek, tekliflerimizi iletebilmek;

·         Sipariş gereksinimlerinizi daha iyi karşılayabilmek;

·         Sipariş alımlarınızı gerçekleştirmek ve sipariş hesabınızı yönetebilmek;

·         Hizmetlerimizin ifasına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek;

·         Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapabilmek, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları ile paylaşabilmek;

·         İnternet sitemizi ve diğer iletişim kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapabilmek ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirebilmek;

·         Sitede gördüğünüz reklamları ve içeriğini özelleştirebilmek ve Sitenin kullanımını kolaylaştırabilmek;

·         Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırabilmek ve geliştirebilmek;

·         Üyelik hesabınızı ve tercihlerinizi yönetebilmek;

·         Sitenin kötüye kullanımını ve hileli işlemleri tespit edebilmek ve bunlara karşı koruma sağlayabilmek;

·         Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan iş ortakları vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurabilmek;

·         İhtiyaçlarınıza yönelik en uygun ürün ve hizmetleri belirleyerek size daha iyi hizmet sunabilmek;

·         Tarafınızla reklam ve pazarlama çalışmaları paylaşabilmek, fikirlerinize başvurmak, tarafınıza özel kampanya, ürün veya teklif geliştirebilmek;

·         Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtabilmek, yeni ürünler, özel teklifler ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğümüz diğer konular veya ürünler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek amaçlarıyla işlemektedir.


Veri Bütünlüğü

AKM İnteraktif
 toplanılan verilerin doğru, eksiksiz, güncel ve kullanım amacına y
önelik olmasına büyük önem vermekte ve bu hususta sürekli gelişim prensibi çerçevesinde çalışmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Onay alınmaksızın ve/veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen istisnalar dışında kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılamayacağının yasal bir yükümlülük olduğunun farkı
ndayız.

AKM İnteraktifyürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde, uygulanan kanunlar, yargı kararları ve işlemleri, celpler ve sair yasal işlemlere riayet etmek suretiyle ve ayrıca kendi menfaatlerinin haleldar olmasını önlemek, kendisinin ve çalışanlarının, temsilcilerinin ve Site kullanıcılarının güvenliğini, haklarını ve meşru menfaatlerini korumak amacıyla, Site
de derlenmiş olan kullanıcılara ait kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma hakkını saklı tutar.

AKM İnteraktif, yurt içinde ve yurt dışında bulunan, çalışanlarımız, anlaşmalı hizmet sağ
layıcılarımız, ürün ve hizmetlerin üretiminde görev alan 3. Kişi firmalar, yetkili satıcılarımız, faaliyetlerimizi sürdürmekte bize yardımcı olan tedarikçiler ve iştirakçiler, yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir.

Verilerinizi paylaştığımız bu firmalar, yürürlükteki mer
i mevzuata tabi olmakla birlikte kendilerine iletmiş olduğumuz bilgilerin gizliliğini korumak zorundadırlar. Ancak AKM İnteraktif, işbu üçüncü kişilerin hukuka aykırı davranışlarından hiçbir halde sorumluluk üstlenmemektedir.

Hizmet sağlayıcılarımız, veri analizcisi, reklam ajansı, sunucu sağlayıcı, veri depolama hizmeti sunan şirketler, IT ve sanal güvenlik şirketleri, SMS ya da e-posta alt yapı servisleri, müşteri hizmetleri gibi sizlere sunduğumuz hizmetleri yerine getirebilmemiz için zorunlu olan veya bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmemiz için faydalı olabilen ve her halükarda tamamen gizlilik anlaşmaları altında çalıştığımız şirketlerdir.

Ticari İntikal

AKM İnteraktif’in 
olası birleşme, devralma ve/veya devralınması gibi malvarlığının devri ve/veya sahiplerinin değişmesi halinde, Site kullanıcılarına ait kişisel bilgileri ilgili üçüncü şahıslarla paylaşılabilecektir.

Yurt Dışına Veri Transferi

İzin alınmak suretiyle AKM İnteraktif’e ve/veya üçüncü ş
ahıslara yapılan bilgi aktarımı, ki bu bilgilerin içinde kişisel bilgiler de bulunabilir, bu verilerin bir yargı alanından diğerine aktarılmasını da kapsayabilir.
Kişisel verileriniz, ancak verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması; yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye
deki ve/veya ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması ile aktarılacaktır.

Diğer Esaslar

·         Tüm AKM İnteraktif personeli işbu Gizlilik Politikası’nı bildiklerini ve buna uymak zorunda olduklarını kabul ve beyan ederler. AKM İnteraktif, Gizlilik Politikasının ihlali hakkındaki her türlü şikâyeti değerlendireceğini ve bir ihlalin tespit edilmesi durumunda gerekli işlemleri başlatacağını kabul ve taahhüt eder.

·         Sitede, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, reklam verenler gibi AKM İnteraktif sahibi olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler (bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda AKM İnteraktif işbu diğer internet sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

·         Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve AKM İnteraktif bağlantı verdiği diğer internet sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Başka internet sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin AKM İnteraktif tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Kullanıcının, Sitede bağlantı verilen reklamlara veya sponsorların düzenlediği çekilişlere veya tanıtımlara katılımı, bu sitelerle olan bireysel yahut ticari ilişkileri (ki burada, malların ve hizmetlerin teslimi ve ödemesi dâhil, işbu reklam verenlere ve sponsorlara iradi olarak verdiğiniz her türlü kişisel bilgiler, onlara taahhüt ettiğiniz her türlü kurallar, şartlar ve akdi beyanlar) tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

·         Kullanıcı, bu tür ilişkileri, reklam veren ve sponsor firmalar ile bilgi paylaşımı ve Sitede bu kişilere link verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların ve mağduriyetlerin, hiçbir şekilde AKM İnteraktif’in sorumluluğunda olmadığını kabul ve taahhüt eder.  Ziyaret ettiğiniz tüm diğer internet sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.

·         AKM İnteraktif, reklam ortağı olan üçüncü kişilere ya da reklam ağlarına internet sitesi üzerinde reklam gösterme izni verebilir. Bu şirketler ya da ağlar, reklamları görmek ya da onlarla etkileşime geçmek için kullanılan bilgisayarlar hakkında bilgi toplamak amacıyla çerezler gibi takip araçları kullanabilirler. Bu şirketlere ya da ağlara AKM İnteraktif tarafından hiçbir kişisel bilgi aktarılmamaktadır.

·         Sitede yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen ve/veya tamamen kullanımı konusunda tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları AKM İnteraktif’e aittir.

·         Bu Gizlilik Politikasının, Site ile bağlantılı olarak sadece çevrimiçi bilgi toplama ve yayılması uygulamalarına geçerli olduğunu ve çevrimdışı gerçekleştirilen herhangi bir uygulamamız için geçerli olmadığını unutmayın.


Kişisel Verileriniz
Üzerindeki Haklarınız

AKM İnteraktif
tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak, AKM İnteraktif’e (AKM İnteraktif’in veri işleyen olduğu hallerde bizzat veri sorumlusuna) başvurarak; 

a.      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f.        Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddesinde öngölen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g.      (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h.      İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız vardır.


Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi ve Düzeltilmesi

Eğer AKM İnteraktif ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin bir nü
shasını almak isterseniz ya da hakkınızda yayımlanan bir bilginin yanlış olduğunu fark eder ve düzeltilmesini ya da silinmesini isterseniz, ………….. e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Bu talebinizin yerine getirilmesi amacıyla, eklenecek ve/veya silinecek bilgilerle ilgili bir işlem yapmadan
önce IT Birimi çalışanlarımız, sizden kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dâhil olmak üzere kimlik bilgilerinizi ve diğer ayrıntıları doğrulamanızı isteyebilir.

Talebinizin, orantılılık, veri kalitesi ve makullük ilkeleri çerçevesindeki değerlendirilmesini müteakiben işbu bilgiler üzerinde değiştirme, düzeltme ya da hatalı verilerin silinmesi gibi işlemler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda Site
ye yönelteceğiniz tüm talepler, en uygun zaman içinde ve talebinize en uygun şekilde yerine getirilmeye çalışılacaktır.